Go Back   986 Forum - The Community for Porsche Boxster & Cayman Owners > *Smitty*

Conversation Between *Smitty* and th0nggaday
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. th0nggaday
  07-07-2018 08:18 PM - permalink
  th0nggaday
  Muốn sống hay muốn chết, ngươi muốn có một ngày nào
  đại lư bếp chính hăng
  đó có thể đứng ngạo nghễ trên đời không?
  bếp điện từ
  Muốn, dĩ nhiên muốn, đại trượng phu sống trên đời,
  bếp điện từ eurosun
  tất nhiên là muốn, cho dù là không thể lưu danh thiên cổ th́ cũng
  Bếp điện từ đơn Eurosun EU-T188
  Nh́n ngươi cũng có vẻ chí khí. Được rồi, nh́n tiểu tử


All times are GMT -8. The time now is 11:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright 2024 Pelican Parts, LLC - Posts may be archived for display on the Pelican Parts Website -    DMCA Registered Agent Contact Page